เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
2 นางลักขณา ขวัญยืน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
3 นางขนิษฐา เอื้อนจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
4 นางสาวชนิดาภา อินทรีย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
5 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
6 นางทัศนีย์ พันธุ์ซาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
7 นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
8 นางสาวเกตศิณี สีเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
9 นางสาวปาริฉัตร อยู่สุธา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
10 นางสาวนงค์นุช บุญชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
11 นายทศพร ถือพุุดซา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
14 นางลักษมี ลุประสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
15 นางสุนันท์ ขลุ่ยนาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
16 นายคมน์ รัศมีโรจน์ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
17 นางสาวรุ่งธิวา ทนฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
18 นายจำลอง น้อยวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายบุญเลิศ กล่ำเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวลักขณา เพ็งรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสมพูน ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายชำนาญ โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวจารึก สวนมาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวประไพวรรณ ธีระพงษ์วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
26 พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสุนันท์ ขลุ่ยนาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายคมน์ รัศมีโรจน์ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึษา คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางลักษมี ลุประสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวเกตศิณี สีเสน เจ้าหน้าทีธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเบญจะ บรรจงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางปลา คณะกรรมการตัดสินกลาง
35 นางสุพัตรา สาณศิลปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการตัดสินกลาง
36 นางจันทร์เพ็ญ ลาภมากผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการตัดสินกลาง
37 นายสายัณห์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลาดกระบัง คณะกรรมการตัดสินกลาง
38 นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลาง
39 นายนัทสิต จตุพรจิรกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คณะกรรมการตัดสินกลาง
40 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคราช คณะกรรมการตัดสินกลาง
41 นายณพกฤษ เอมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านระกาศ คณะกรรมการตัดสินกลาง
42 นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินกลาง
43 นางสาววราพร ไตรยสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินกลาง
44 นายวิศนุย์ คุณมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง คณะกรรมการตัดสินกลาง
45 นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินกลาง
46 นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
48 นายเนรมิตร เกตภาษา ครูโรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
49 นายวิษณุ แรกเรียง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
50 นายธีรพงษ์ พันธิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
51 นายนิรุติ มาลัยเรือง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
52 นายวิรัตน์ สีคล้ำ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
53 นายวุฒิชัย ศรีทะรัง ครูโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
54 นางสาวเหมวรรณ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
55 นางสาวอารดา เจตนเสน ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
56 นางสาวเกตศิณี สีเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
57 นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
58 นายแมนริด จิตจักร เจ้าหน้าทีธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
59 นางสาวเฉลิมศรี กลิ่นมณฑา เจ้าหน้าทีธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
60 นางสาวสมพร แซ่เบ๊ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
61 นางกาญจนา ผิวผ่อง เจ้าหน้าทีธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
62 นายอนุวัฒน์ มูลอุบล ครูโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นางสาวผกาพร ศาลาศัย ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นายอภิชาติ น้ำผึ้ง พนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นายธนบัตร วงศ์สุธี พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นายประกอบ ทับนิล พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นายปรีชา นาลาด ช่างไฟฟ้า ช ๔ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์ ครูโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นายภควัฒน์ มูลดี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
70 นางเกื้อกูล พิบูลย์สวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางทัศนีย์ พันธุ์ซาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางสาวคณิศร เลาหภารากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางปฐมภรณ์ พุฒิพลายงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางภาณมาสก์ ศิวพันธ์พงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางอัญชลี นันท์จันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นายภัทรแสน แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางสาวภัณฑิลา นาห้วย ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางสาวทัศฎา สินทา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางลักษณ์นารา โพธิ์ไชยคุณ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวลภัสรดา บุตรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางสาววิไลพร นุชิต ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางสาวภัสสร ติดมา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางสาวนราทิพย์ ศรีลำพัง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวหทัยกาญจน์ เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวนันทิยา สิริวุฒิพร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวสุธินัน ตุ้ยเขียว ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวทัศรียา ภูธา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสาวศราสินี หมอเมือง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางสาวอาริษา ศรีพูล ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวรุ่งธิวา ทนฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาวชนิดาภา อินทรีย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวปาริฉัตร อยู่สุธา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นายอาทิจจ สาเงิน ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
95 นายอภิชาติ เกตุขวง ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
96 นายธีระศักดิ์ บัวลอย ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
97 นายกิตติ เจริญเกียรติ ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
98 นายวุฒิกร บัวจูม ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
99 นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์ ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
100 นายจักรกฤษณ์ ดาทอง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
101 นายรัชดา มะลัยโคตร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
102 นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
103 นายณัฐพล นาควิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
104 นายศิรวิทย์ พรรณศุขศรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
105 นายบุญชู ศรีสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
106 นายอารีย์ ศรีสวัสดิ์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
107 นายวิษณุ แรกเรียง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
108 นายกนกศักดิ์ วาสุกรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
109 นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
110 นางสาวอนันต์ทิตา นาคทอง ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
111 นางสาวรัชนี มูลศรี ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
112 นางสาววิลาวรรณ ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
113 นางสาวอุบล หรุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
114 นางสาวเพ็ญประภา ภูมีเขียว ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
115 นางสาวกัญธนัชชญาน์ แผนสุพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
116 นายธราพงษ์ มนตรี ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
117 นายณัฐพงศ์ สุขเกษม ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
118 นางอารมณ์ คำยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
119 นางทัศนีย์ เฉยสอาด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
120 นางขนิษฐา เอื้อนจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญาร คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
121 นายกฤษณุ จันทร์เรือง ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
122 นางสาวพรพิมล มะโนเรียง ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
123 นางสาวสุนันทา ก๋ารินทร์ ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
124 นางสาวธัญญรัตน์ ตรีชัยวิริยะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
125 นางสาวอรวลัย ไวยบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
126 นางลักขณา ขวัญยืน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญาร คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
127 นายอรรนพ ภู่แจ้ง ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
128 นางสาวนงค์นุช บุญชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
129 นางสาวจารึก สวนมาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นายชำนาญ โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
131 นางสาวลักขณา เพ็งรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
132 นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
133 นางสุลาวัลย์ ลี้อิศรามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอลาด คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
134 นางรัญภา พรบัญชาตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
135 นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
136 นางนิภาพร ม่วงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงนอก คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
137 นางพันวลี พันธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีล้ง คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
138 นางศิริขวัญ วงษ์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเพรียง คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
139 นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละมูลรอดศิริ คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
140 นายฐานุพงษ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหลุมลึก คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
141 นางสาวกนกวรรณ โกนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
142 นางสาวอิศราพร ปลีนารัมย์ ครูโรงเรียนคลองปลัดเปรียง คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
143 นางสาววาริน ทันธิกุล ครูโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
144 นางสาวอนุศิริ ชิณศรี ครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก คณะกรรมการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลงาน
145 พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางวาสนา แจ่มเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นางสาวประไพวรรณ ธีระพงษ์วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นายสมนึก อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
149 นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่การประกวด
150 นางจำลอง เหล็กกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รองประธานคณะกรรมการจัดสถานที่ประกวด
151 นายธนาสิน บุญมี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง รองประธานคณะกรรมการจัดสถานที่ประกวด
152 นายประยุทธ ติณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลุด ประธานคณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
153 นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานคณะกรรมการรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน
154 นางสาวจุฑามาศ บรรจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
155 นางสุประวีณ์ เวียงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
156 นายเอกชัญณัฐ เมธีธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ประธานคณะกรรการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
157 นายทศพร ถือพุุดซา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
158 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางน้ำจืด รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
159 นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
160 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
161 นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
162 นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
163 นายไพฑูรย์ คงเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
164 นายประยุทธ ติณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
165 นายยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
166 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
167 นางพณิตา กอนจันดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
168 นางสุทินี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
169 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
170 นางสาวพรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
171 นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
172 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
173 นางทัศนีย์ พันธุ์ซาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
174 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการตัดสินกลาง
175 นายชุมพร รังรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินกลาง
176 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลองสวน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
177 นางสาวชลิดา กองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
178 นางสาววรัญญา จันทร์หล้า พนักงานราชการโรงเรียนละมูลรอดศิริ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
179 นางสาวอนงค์นาถ ไล้สุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
180 นางสาวกฤษฎารัตน์ บุญสีลา พนักงานราชการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
181 นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท พนักงานราชการโรงเรียนวัดหนามแดง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
182 นางวิภาดา พวงเรืองศรี พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
183 นางสาวทิพย์วัล เพ็งรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
184 นางสาวจินดา แจ้งสว่าง พนักงานราชการโรงเรียนคลองบางกระบือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
185 นางสาวเจริญรัตน์ รักเจริญ พนักงานราชการโรงเรียนคลองบางแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
186 นางสาวลักษณวรรณ วงษ์เมือง พนักงานราชการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
187 นางสาวสุพรรณี ปิ่นมงคล พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
188 นางสาวศิริจันทร์ บุญมาเลิศ พนักงานราชการโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
189 นางสาวจงจิตต์ น้อยวานิช พนักงานราชการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
190 นางสาวนฤมล ลาภประสพ พนักงานราชการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน