คำชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
   
 
 


       ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตัดสิน 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานท่านละ 400 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายจากทางต้นสังกัด
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:05 น.