ประกาศแจ้งปรับปรุงรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประกาศแจ้งปรับปรุงรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 21:12 น.