ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สามารถ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันอก ครั้งที่ ๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้แล้ว
 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าประกวด   
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการ 
ออกแบบบัตรและเกียรติบัตรโดย นายเนรมิตร   เกตภาษา   โรงเรียนคลองบางกะสี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

 
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 22:13 น.