ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เรียน  ผู้ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกทุกท่าน         
                    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (เขตเจ้าภาพภาคกลางและภาคตะวันออก)    แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกดำเนินการ และขอให้ทุกเขต นำส่งถึง สพป.สมุทรปราการ เขต 2  ไม่เกินวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นั้น
                    เนื่องจากขณะนี้ใกล้ครบกำหนดการส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2   (เขตเจ้าภาพภาคกลางและภาคตะวันออก)  ขออนุญาตแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการ  ดังนี้
1. แจ้งตัวแทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติ จัดทำคลิปวิดีโอ  
(Video Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละท่าน ความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด (ยกเว้น ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผละผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที) บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมจัดทำปก
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้เข้าประกวด ที่เป็นตัวแทนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งมาพร้อมแผ่น CD หรือ DVD (Video Clip) และ   ส่งทาง E-mail  : 
person.sp2@gmail.com ( เป็นไฟล์ Excel )
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมรวมแผ่น CD หรือ DVD และตารางข้อมูลผู้เข้าประกวด ฯนำส่งถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอ 
 
(รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ที่ ศธ 04150/1696  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ซึ่งได้นำส่งทาง smart-obec แล้ว)

                              
      
 
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:10 น.