ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4127 เรื่องการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี2562

                        
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWRDS) ระดับชาติ วันที่ 3 สิงหาคม  2563
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWRDS) ระดับชาติ วันที่ 4 สิงหาคม  2563
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWRDS) ระดับชาติ วันที่ 5 สิงหาคม  2563
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:17 น.