การประกวดระดับภาค ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
             การประกวดระดับภาคเป็นการประเมินเล่มผลงาน
                     ไม่มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

    
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09:10 น.