รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางสกลรัตน์ หมั่นดี โรงเรียนบ้านหนองขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสาวสาลิตา เรียนทัพ โรงเรียนวัดท่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาวระวีวรรณ ศรีคต โรงเรียนวัดทัพยายท้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางจุฬาพร เดชพรม โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน โรงเรียนบ้านวังยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางแน่งน้อย ประเสริฐ โรงเรียนวัดทองนพคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางอรวรา ถึงเสียบญวน โรงเรียนบ้านห้วงหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายสุรพล พรชัย โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นางปริศนา ปัญสิงห์ โรงเรียนวัดดอนสุโข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................