รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายวสันต์ สืบสุทธา โรงเรียนบ้านปากเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางสาวธาริณี ธารทอง โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนวัดเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา โรงเรียนบ้านวังจรเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนบ้านแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายอนันต์ ดีขำ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................