รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร บัตรประจำตัว หมายเหตุ
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางสุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายสัญชัย ฉลาดคิด โรงเรียนวัดมโนรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายไพชะยนต์ พูนขวัญ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุุ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายคำนึง เย็นจิตร โรงเรียนพรหมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางสาวพิชญานิน ภิญโญ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางกรองทิพย์ ทวีสุข โรงเรียนบ้านบางกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายตรีเพชร มากระจัน โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................