รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นายชาติกุลพล สมยาภักดี โรงเรียนบ้านสามหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางนฤมล พอดี โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางกนกรักษ์ สุวรรณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี โรงเรียนบ้านจัดสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางพัทยา เจริญศิริ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69(คลองหลวง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางบุษบา มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางสาววารุณี พยายาม โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายเรวัฒน์ พรหมสะโร โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นางเภารัมย์ภา อาสา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางอัญชลี สารสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นางวรรณวิมล ทองงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางสาวนิตยา แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านวังบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นางอัญชลี ชูจิตร โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................