รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 124
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางสาวพรพิมล มุมานะวงศ์ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสาวนัฐกานต์ กำเนิดสินธุ์ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายราเชนทร์ มีพงค์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางสาวชนาภา ทำเสร็จ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................