สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวนิตยา แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 1
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายราเชนทร์ มีพงค์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1