สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพัชร์ชญา วิสูญ สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจินตนา ศรีสารคาม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางบุษกร วิเศษสมบัติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายลัทธพล ด่านสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)