สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางเนตรนภิส นพเกตุ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางกัญญากร เกิดแสง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางธัญญาภรณ์ พลายงาม โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวลลิตา พลศิลป์ โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายอนุรัญช์ มาคำ โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนพมาศ การดี โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกฤษญาวีย์ ภูหลวง โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวันวิสาข์ นนทมาตร์ โรงเรียนวัดบางวัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1