สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครปฐม เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป.นครปฐม เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสมบูรณ์ บุญธรรม โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวศิริรัตน์ สุนทรมัจฉะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสุชณะ บ่อคำ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1
7 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.นครปฐม เขต 1
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1
9 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวระวีวรรณ ศรีคต โรงเรียนวัดทัพยายท้าว สพป.นครปฐม เขต 1
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายไพชะยนต์ พูนขวัญ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวจริยา ใจดี โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพัตรา เทพมาลาพันธ์ศิริ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวลักษณา สงค์ทอง โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวพีรณันต์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางวัลยา แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสุดารัตน์ กลิ่นเพย โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนันท์นภัส ชนะผล โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางคณิฐพัฒน์ สามเพชรเจริญ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวลสา กอนสุข โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางนุชนาฏ สังข์ทอง โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป.นครปฐม เขต 1
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวเขมิกา จันทรประชุม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางบุญมี แสงอุทัย โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางวาสนา สระแพงแก้ว โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายขจรศักดิ์ วันเย็น โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายมิทธวัช ชินอ่อน โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพันธิตรา ทวิบุตร โรงเรียนวัดตะโกสูง สพป.นครปฐม เขต 1
32 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย โรงเรียนวัดห้วยม่วง สพป.นครปฐม เขต 1
33 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางพิศมัย ถิ่นน้อย โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
34 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวฉันทนา ภุมมา โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางปานทิพย์ ดอนขันไพร โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1
38 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุทธิวัฒน์ มากมี โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด สพป.นครปฐม เขต 1