ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกรองทิพย์ ทวีสุข โรงเรียนบ้านบางกง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิชญานิน ภิญโญ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายตรีเพชร มากระจัน โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายไพชะยนต์ พูนขวัญ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายคำนึง เย็นจิตร โรงเรียนพรหมรังษี สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุุ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นายสัญชัย ฉลาดคิด โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน