ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพัชรดา ช่วงชัย โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายมนตรี ประทุมวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดวงพร กชทองรัศมี โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอนุสรา หวันแดง โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวนาฎอนงค์ ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุทัตตา กุลธราดล โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางนันท์นภัส ชนะผล โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน