ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุชาติ ทองสี โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจุฑามาศ มาดี โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวลลิตา พลศิลป์ โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางคณิฐพัฒน์ สามเพชรเจริญ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวรุ่งนภา อุปไชย โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง