ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 137
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนุชศิรา ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรรณี แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชิด วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญเงิน
5 นางสาวอนุสรา สายแสน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
6 นายขจรศักดิ์ วันเย็น โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายพศุต สรสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เหรียญเงิน