ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุดา พีชนะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายมิทธวัช ชินอ่อน โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีธนวัน คำมูลพงษ์ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน