ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 224
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเดชชาติ สุขนิล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ชัยนาท เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เหรียญเงิน
5 นางมณีรัตน์ เกษมดาย โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวเสาวณีย์ ชลศิริพงษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 เหรียญเงิน