ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุวิภา วงษ์แสง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวนิภาวรรณ สรหงษ์ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางกัญญากร เกิดแสง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายตีรวิทย์ ตรีสัตยตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด