ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกุลิสรา เบ้าสุข บ้านม่วงฝ้าย สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวาสนา เอี่ยมจริง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาววีรณา ษมาวิมล โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวอลิศา หอมใบบัว โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวชณาพิมพ์ เทพโภชณ์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน