เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
12-13 มีนาคม 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
2 นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
3 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
4 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
5 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
6 ผศ.ดร จรรยา ชื่นเกษม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
7 นายวีระ กิ่งแก้ว โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
8 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมยเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
9 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
10 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
11 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
12 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
13 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
14 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
15 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
16 นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
17 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
18 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
19 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
20 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
21 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
22 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
23 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
24 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
25 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน โสตศึกษาปานเลิศลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
26 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
27 นางนิตยวรรณ อเนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
28 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
29 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
30 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
31 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
32 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
33 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
34 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
35 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
36 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
37 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
38 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
39 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
40 นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
41 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
42 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
43 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
44 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
45 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
46 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
47 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
48 นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
49 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
50 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
51 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
52 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
53 นางสาวพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
54 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
55 นางสาวดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
56 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
57 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
58 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
59 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
60 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
61 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
62 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
63 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
64 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
65 นางสาวดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
66 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
67 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
68 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
69 นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
70 นางยุภาวดี เทศไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
71 นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
72 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
73 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
74 นางสาวดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
75 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
76 นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
77 นายเจษฎา มั่งมูล ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
78 นางนภาวัลย์ ซิ่วนัส ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
79 นางอัจฉรินทร์ คำด้วง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
80 นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
81 นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
82 ผศ.ดร จรรยา ชื่นเกษม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
83 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
84 นายสามารถ ไตรวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
85 นายไพทูรย์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
86 นายสถาพร วิสามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
87 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
88 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
89 นายสุรสิทธ์ สราวิช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
90 นายสมยศ ประมูลศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
91 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
92 นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
93 นายไชโย มีเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
94 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
95 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
96 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
97 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
98 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
99 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
100 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
101 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
102 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
103 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
104 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
105 นางนลินี แกมทับทิม ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม  
106 นางสาวสมวาสนา เกิดเจริญ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม  
107 นางภควรรณ ขันตี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม  
108 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา บุษบรรณ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม  
109 นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม  
110 นายชุมแพ ทองเนื้อแปด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นาย วิษรุศ แก้วสวิง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นางสาวศุพรรณษา กองจำปี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
117 นางภาราดา พัสลัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
118 นางสายพิณ พุทธวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
119 นางสาวชาลิสา นิกรพรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
120 นางสาวภัคจิรา เตจ๊ะเป็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
121 นางสาวมญชุ์รวินท์ ตาไธสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
122 นางสาวนัฎฐา เครือวิเสน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
123 นางสาวอฑิตยา คณาศักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
124 นายภน ใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
125 นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
126 นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
127 นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
128 นายฉัตรชัย ดีพิมาย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
129 นางสาวศิรินภา จตุเทน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
130 นายปรเมศร์ บำรุงหนูไหม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
131 นางสาวประภาพร สุขภาพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
132 นางสาวสายวลี ซื่อสัตย์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
133 นายปิยฉัตร พงษ์อินทร์วงศ์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
134 นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวล พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
135 นางพัชรินทร์ บุญค่ำ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
136 นายวรานนท์ ศรีอุตม์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
137 นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
138 นางสาวธนัชพร แพงไตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
139 นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
140 นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
141 นางสาวอทิกา สร้อยระย้า พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
142 นางสาวสราลี รุ่งเรือง อัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก  
143 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
144 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
145 นางยุภาวดี เทศไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
146 นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ