หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ลำดับ รหัสกิจกรรม กิจกรรม บัตรรวม
1 377 ลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สพฐ.) พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 378 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 379 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 380 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 381 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 382 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 383 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 384 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร