รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 162
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นายทรงพล ปาอินทร์ โรงเรียนพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางวิยะดา หนูคง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางประยูร ก๋าเครือคำ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................