รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 297
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐชา วงศ์สาโรจน์ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายกบินทร์ เตชวงศ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ได้รับเอกสารแล้ว
3 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์ โรงเรียนเมธีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................