เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางสุหัส ชำนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางอรทัย คำนึง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสาวดวงดาว จำปาสา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายจรัญ น้อยพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการอำนวยการ  
14 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
32 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
33 นางนิตยา แฝงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
34 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
35 นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
36 นางสาวสุภาวดี ติงสะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
37 นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
38 นายชุมพล ทวีชัย พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
39 นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
40 นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
41 นางสาวมัณฑนา วิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
42 นายยุทธกาศ ไชยปัญญา พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
43 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
44 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
45 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
46 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
47 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
48 นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
49 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
50 นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
51 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
52 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
53 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
54 นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
55 นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
56 นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
57 นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
58 นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
59 นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
60 นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
61 นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
62 นางช่อผกา พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
63 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
64 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
65 นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
66 นางพัสสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
67 นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
68 นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
69 นางภาวดี สมาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
70 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
71 นางวราภรณ์ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
72 นายกุลฉัตร สายคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
73 นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
74 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
75 นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
76 นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
77 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
78 นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
79 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
80 นางสาวชนินทรา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
81 นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
82 นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
83 นางสาวศิริรัตน์ สำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
84 นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
85 นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
86 นางทองเสี่ยน สุทธโส ช่างปูน ระดับ ส4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
87 นางสาวบุษกร วงศ์มาสา แม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
88 นางสาวชุติมา ลาลุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
89 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
90 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
91 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
92 นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพืเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
93 นางสุรียาพร ทองสูบ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
94 นางกัญญาวีร์ พาประจง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
95 นางละมุด ไชยโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
96 นางปาณิสรา สอนศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
97 นางสาวกัญญณัช เทนโสภา พนักงานพิมพ์ดีด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
98 นางสาวนงค์นาท สาระณา อัตราจ้างธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
99 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
100 นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
101 นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
102 นายชุมพล ทวีชัย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
103 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
104 นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
105 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
106 นางลักขณา บุญแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินชัย (คุรุราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
107 นางสุปราณี นามบุญลือ ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
108 นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
109 นางสาวกรรณิการ์ ผิวดำ พนักงานราชการ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
110 นายยุทธกาศ ไชยปัญญา พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
111 นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
112 นางสาวศศิธร ไชยเชษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
113 นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
114 นางสุภาพ สายสุด ครูโรงเรียนผือฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
115 นายชุมพล ทวีชัย พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
116 นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
117 นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
118 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
119 นายประหยัด พลพวก ผู้อำนวยการบ้านโนนสะอาดอีตู้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
120 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
121 นายสำราญ สาระมู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
122 นายณัฐวุฒิ กรไกร อัตราจ้างธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
123 นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
124 นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
125 นางบังอร สาระมู นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
126 นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
127 นางสาวกชกร บุญเกิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
128 นางเนาวรัตน์ ไฮกัญญา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
129 นางสาวมัณฑนา วิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
130 นางสาวกานดาญา ทวีชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
131 นางสำเนียง สานะ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
132 นางหอมไกล นาจำปา พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
133 นางสาววลัยลักษณ์ โทถม พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
134 นางนริศรา พันธ์ภักดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
135 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
136 นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
137 นางสาวภานิชา ศรีภิรมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
138 นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
139 นางโกลัญญา อ่อนหวาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
140 นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
141 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
142 นางกรกันยา กุลสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
143 นางเกษกนก ศรีสาร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
144 นางโชติกา ยิ่งกำแหง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
145 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
146 นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
147 นางรวิสรา รัศมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
148 นางพีระวรรณา เขียวหวาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
149 นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร พนักงานธุรการ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
150 นายบุญทัย แสงขาว หัวหน้าหมวดรถยนต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
151 นายสมหมาย สรารัมย์ ช่างไม้ ชั้น ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
152 นายอรุณ เรืองศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
153 นายเอกพงศ์ คำเคน ช่างไม้ ชั้น ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
154 นายรังสรรค์ ทองมนต์ พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
155 นายสุนันท์ แถวพันธ์ พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 นายสุทิน นิยม พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 นายอุทัย แก้ววงศา พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
158 นายสนั่น โมทะจิตร พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
159 นายพันธ์ศักดิ์ รจนัย พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
160 นายเรืองฤทธิ์ อิ่มเต็ม พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
161 นายโอภาส ทองทวี พนักงานพัสดุ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
162 นางสาวจันทิมา วงศ์จอม พพนักงานพิมพ์ดีด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
163 นางสาวนงค์นุช พิมซาย อัตราจ้างธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
164 นางสาวนิฌาภา สยุมพร แม่บ้าน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
165 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
166 นางวราภรณ์ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
167 นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
168 นายอภิชาติ ทองสุข พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
169 นายนิกร ดีมืด พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
170 นายอัครพัชร์ นันทพันธ์ พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
171 นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
172 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
173 นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
174 นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
175 นางธีราวรรณ มาลาศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
176 นางนวพร ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
177 นางนิลานันท์ สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
178 นางถนอม สายจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
179 นางพิฐชญาณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
180 นางสาวศศิประภา สิงห์เสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
181 นางสาวทัศนีย์ ทวีธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
182 นางสาวปทุมทิพย์ สิงห์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า สพม.28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
183 นางสาวสุนิสา ศรีโสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
184 นางพจนีย์ สุขกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
185 นางสาวปวีณ์ พันธสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
186 นายเกียรติศักดิ์ สมพร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
187 นายปัญจพล ประจำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
188 นางสาวภิญญาพัชญ์ สุปัตติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
189 นางสาวกรรณิการ์ ดวงเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
190 นางสาวปริญญา ถิลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
191 นางสาวสิริญาพร โยธี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกันทรารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
192 นายนิธิพงษ์ ครสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
193 นางสาวสุทธิกานต์ สุดใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
194 นางสาวเพ็ญ หมื่นสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
195 นางสาวหัสญา ไชยปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
196 นางจุฬาลักษณ์ ลิขิตวรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
197 นายศราวุฒิ พรหมพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
198 นายเฉลิมเกียรติ ศรีโพนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
199 นายชิตพล ใยพา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
200 นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
201 นายสมศักดิ์ กิจพรเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
202 นางสาวจันทรา พรมกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
203 นายสุวิชชา อุทธสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
204 นายประมุข ศาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
205 นายสุริยันต์ บัวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
206 นางสาวนิรมล พัทธเสมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
207 นางสาวรัตติกาล วิรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบึงบูรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
208 นางสาวสุณิตา บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
209 นางสาวจีราวรรณ บุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
210 นางสาวนันทนา สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนองคูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
211 นางสาวสุธาทิพย์ วิเศษชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
212 นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
213 นางพิณผกา ทิพย์คุณ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
214 นายปัญญา ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสวายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
215 นางสาวศศิธร ไชยเชษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
216 นางสาวสุภาวดี ติงสะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
217 นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
218 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
219 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
220 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
221 นายสำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
222 นายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
223 นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
224 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
225 นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
226 นางสาวสายฝน ขนันไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหว้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
227 นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
228 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
229 นางบังอร เล็บขาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
230 นายวัชรนนท์ คลธา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
231 นางปรานี พวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
232 นายศุภวัฒนชัย ภูดีปิยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
233 นางศัลยา มั่นเข็มทอง อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านโนนดั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
234 นางสาวชุดาภา ไชยปัญญา ครู โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
235 นางสาวอรทัย เชาว์ชอบ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
236 นายคเชนทร์ ทะวาปี อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
237 นางสาวอรจิรา ใจอุ่น อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
238 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์พันธ์ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
239 นายวันชัย มะณีวงษ์ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
240 นายคมศักดิ์ บุญนำ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
241 นางสาวจิราพร ไชยพรม ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
242 นางสาวนิตยา คำศรี อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
243 นายกิตติศักดิ์ เควันดี อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
244 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
245 นางสาวรัตติกาล ฤทธิวงศ์จักร อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
246 นางสาวนงค์นุช พิมซาย อัตราจ้างธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
247 นายณัฐวุฒิ กรไกร อัตราจ้างธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
248 นายกิติศักดิ์ อยู่คง อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
249 นางสาวชาริณี ศรีคราม อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
250 นายอนุชา วรรณวงษ์ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
251 นางสาวชลกนก แสงจันทร์ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านโนนแย้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
252 นางภาวดี สมาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
253 นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
254 นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
255 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
256 นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
257 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
258 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
259 นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
260 นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
261 นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
262 นางสุธารัตน์ กฤษณกาฬ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดและกำกับ ควบคุมเอกสารประกอบการประกวด  
263 นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
264 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
265 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
266 นางสุภัท วงศ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
267 นายทศพร พรถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
268 นายศุภวัฒนชัย ภูดีปิยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
269 นางกชนิช ฝีมือสาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
270 นางกุลจิรา ไตรภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
271 นางกรกันยา กุลสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
272 นางสมคิด เหล่านอก พนักงานธุรการ ส ๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
273 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
274 นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
275 นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
276 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
277 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
278 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
279 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
280 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
281 นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
282 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
283 นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
284 นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
285 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
286 นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
287 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
288 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
289 นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
290 นางพัสสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
291 นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
292 นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
293 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
294 นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
295 นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน