​ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1735 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับตัวแทนระดับภาคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ หากประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่มเอกสารให้ดำเนินการและส่งเอกสารฉบับปรับปรุง จำนวน 4 เล่ม นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่มเอกสาร ซึ่งจะใช้เอกสารชุดเดิมที่ใช้ในการประเมินระดับภาคเพื่อจัดส่งต่อในระดับชาติต่อไป
วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11:35 น.