ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานฯ)
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 11:11 น.