รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางเกศรา ทะรังศรี โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายนิรันดร สาจันทร์ โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางปาริชาติ วรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายสุรศักดิ์ คำนู โรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางธนาภร ถารัตน์ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายบุญธรรม บุปผา โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายจเร แก้วช่วย โรงเรียนบ้านนาโจด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางชุติมา ฦาชา โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางสาววิชนีย์ ทศศะ โรงเรียนบ้านโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา โรงเรียนสกัดนาควิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นางรัตนา พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางนภาพรรณ นาดี โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นางวัชรี ค้าขาย โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางปาณิสรา เสนาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นางจารุวรรณ ไชยวงษา โรงเรียนบ้านนานกเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นางยุภาพร มะโนชาติ โรงเรียนบ้านแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นางปิยะมาศ ขวานคร โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
21 นายสมประสงค์ เพริดพราว โรงเรียนบ้านหัวโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นายบุญปลูก วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายธงชัย ทัพละ โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นายอาคม คงเมือง โรงเรียนบ้านขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส โรงเรียนบ้านบัวบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นางจันจิรา ศรีจันทร์ โรงเรียนกันจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นางสมทบ โสภา โรงเรียนโนนงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นางรัชนี สมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง โรงเรียนบ้านหนองจูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
30 นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
31 นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ได้รับเอกสารแล้ว
32 นางประธูป ฉิมมาลา โรงเรียนบ้านหนองแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
33 นายภิรวัฒน์ ดาษดา โรงเรียนบ้านทม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
34 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ โรงเรียนดอนพันชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
35 นายธีระ ธุศรีวรรณ โรงเรียนบ้านคำสมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
36 นางสรัญญา วิภักดิ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................