รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายเอกศักดิ์ จันทะกา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสาวมาริสา มอไธสง โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายนพดล ตลับแก้ว โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายอรัญ เทือกขันตี โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายอุทัย คำสีหา โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายเมธี ณนภัทรเมธี โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายนายทิวากร มีระหันนอก โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางสาวหนูเดือน พาแกดำ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง โรงเรียนบ้านขามน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางกฤษณา เกลียววงศ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายบุญศรี ไชยบุดดี โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นายไพฑูรย์ ชาปัด โรงเรียนบ้านวังโพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
16 ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ โรงเรียนบ้านป่งโพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
18 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นายดำรง อินอุ่นโชติ โรงเรียนหัวนางามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นายวินัย โพธิ์หมุด โรงเรียนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนบ้านละเอาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นางสุจิตรา ภูมิภาค โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นางสาวสุรัชดา ภูรับพา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนเมืองที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นายประยูร ใจซื่อ โรงเรียนบ้านสะแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นางนางปาริชาติ ไกยฝ่าย โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นายอดิศร โยธะชัย โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นายสุรพล สอนเสนา โรงเรียนชุมชนสะงวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบ้านนามึน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
30 นายยุทธนา พรทิพย์ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
31 นายเดชา ลุนาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................