รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายบุญหลาย หวานเพราะ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสุพรรณนิศา อดทน โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายพนมไพร ปราบแกะ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายสมหวัง ทองประภา โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายกฤชฐา ดอนกระโทก โรงเรียนวัดหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายอุทัย เที่ยงดี โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางนภาพรรณ นาดี โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นายสุพักษ์ สมสา โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายพิเชด มุดตะกร โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นางเยาวรัตน์ แก้วมะ โรงเรียนบ้านภูล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
15 นายยอดชาย ทึนหาร โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายชาญวิทย์ ชุมศรี โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายนิรันดร์ ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นายนพล แสนบัณฑิต โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายสังวาร หาญศึกษา โรงเรียนปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นางอโนมา สมันต์ศรี โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นางนวนละออง มูลทรา โรงเรียนบ้านโนนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ได้รับเอกสารแล้ว
26 นายสัญญา กุลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................