ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเทียนทอง ประทีปเมือง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวราภรณ์ มูลมณี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
7 นางสาวยุพาพร หรเสริฐ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
8 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวจินต์ณธิป กุลโชติ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางเกษมณี ประเสริฐ สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวพิชญ์ชญามญข์ พลรัตน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
15 นายชวลิต นามโยธา สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2