ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุรศักดิ์ คำนู โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป.นครราชสีมา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนิรันดร สาจันทร์ โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางยุภาพร มะโนชาติ โรงเรียนบ้านแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
6 นางนภาพรรณ นาดี โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
7 นางปาณิสรา เสนาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญทอง
8 นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
9 นายอาคม คงเมือง โรงเรียนบ้านขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสมทบ โสภา โรงเรียนโนนงิ้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางปาริชาติ วรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
12 นางธนาภร ถารัตน์ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
13 นางรัตนา พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป.นครราชสีมา เขต 4 เหรียญทอง
14 นางรัชนี สมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
15 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
16 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
17 นายสมประสงค์ เพริดพราว โรงเรียนบ้านหัวโนน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
18 นางสรัญญา วิภักดิ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
19 นางปิยะมาศ ขวานคร โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
20 นายภิรวัฒน์ ดาษดา โรงเรียนบ้านทม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง
21 นายบุญปลูก วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
22 นางจันจิรา ศรีจันทร์ โรงเรียนกันจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
23 นางชุติมา ฦาชา โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
24 นางสาววิชนีย์ ทศศะ โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
25 นางเกศรา ทะรังศรี โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
26 นางจารุวรรณ ไชยวงษา โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
27 นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป.อำนาจเจริญ เหรียญทอง
28 นางวัชรี ค้าขาย โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
29 นายบุญธรรม บุปผา โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
30 นางประธูป ฉิมมาลา โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
31 นายธีระ ธุศรีวรรณ โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญเงิน
32 นายจเร แก้วช่วย โรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
33 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ โรงเรียนดอนพันชาด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญเงิน
34 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
35 นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
36 นายธงชัย ทัพละ โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน