ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอุทุมพร ทองวงษา โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชุติมา กะริอุณะ โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุพล สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
5 นายกิจปกรณ์ คำเดช โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
6 นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
8 นายเรืองเดช ใหญ่นอก โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
9 นายวัฒนา จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
10 นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ โรงเรียนบ้านศาลา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
11 นายพลา สะอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นายวิโรจน์ เพ็งประโคน โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
13 นางละเอียด เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
14 นายชานนท์ ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
15 นางปัญจศีล ภูสงัด โรงเรียบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน