ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพรสมบัติ ศรีไสย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชาญชัย ไชยพิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวิทยา สอนกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายฉัตร์ เคหาบาล โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน
6 นายพยัคฆพล รอดชมภู โรงเรียอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายสุธี ศรีเครือดำ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
10 นายทองอินทร์ จาระงับ โรงเรียนบ้านห้วยแดงดงสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญเงิน
11 นายประหยัด บุญพอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
13 นายอุบล ไชยดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ