ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรพล สอนเสนา โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเดชา ลุนาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายอุทัย คำสีหา โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญทอง
7 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนเมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวสุรัชดา ภูรับพา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสุจิตรา ภูมิภาค โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
10 นายเมธี ณนภัทรเมธี โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
11 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
12 นายบุญศรี ไชยบุดดี โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
13 นางสาวมาริสา มอไธสง โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
14 นายดำรง อินอุ่นโชติ โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
15 นางกฤษณา เกลียววงศ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญทอง
16 นายอรัญ เทือกขันตี โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
17 นางนางปาริชาติ ไกยฝ่าย โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญทอง
18 นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
19 นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
20 นายประยูร ใจซื่อ โรงเรียนบ้านสะแร สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
21 นายยุทธนา พรทิพย์ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
22 นางสาวหนูเดือน พาแกดำ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
23 นายนพดล ตลับแก้ว โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
24 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
25 นายเอกศักดิ์ จันทะกา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
26 นายไพฑูรย์ ชาปัด โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
27 ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
28 นายอดิศร โยธะชัย โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
29 นายนายทิวากร มีระหันนอก โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
30 นายวินัย โพธิ์หมุด โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
31 นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน