ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเนรมิต กฤตาคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบุญเหลือ ทองอ่อน โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอุดมพร สิงห์ชัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นายกนก ยนต์ชัย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง
6 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
7 นายสุริยา มะโยธี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นายจงมิตร ศรีไชย โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
9 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข โรงเรียนสีดาวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
10 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
11 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
12 นายอชิระ วิริยสุขหทัย โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
13 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)