ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ โรงเรียนโนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชัชฎาพร ภารา โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุทารี สมสุข โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรัชนี ป้องทัพไทย โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
5 นางอัชราวรรณ ขาวลา โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางกนกกาญจน์ วัฒน์ธนกาญจน์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
7 นางสาวปิยวาจา จันทรังษ์ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวอัญชลี ทันที โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
11 นางกรวิกาห์ สยามา โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
12 นางอัมพร ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญทอง
13 นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
14 นางวรินทร์พร โชติเจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญเงิน
15 นางนิระมัย นิทัสนศาสน์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
16 นางสาวภนาวรรณ์ ประกอบดี โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
17 นางสาววิชาพร ศรีบุโฮม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
18 นางสมพร จีนรัมย์ โรงเรียนบ้านเริงรมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
19 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวาน โรงเรียนบ้านแฝก สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด