ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวิลาวรรณ นาอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นางสาวอรัญญา บรรณกิจ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
6 นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวพัชรี จันทะคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
8 นางกมลทิพย์ บุญมา โรงเรียนมหาราช ๔ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นางวัลลภา แก้วนะรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางอัจฉรา นาคเสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางพงษ์ศรี หวังสม โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 ว่าที่ร้อยตรีนิตยา อุตสาหะ โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางอภิญญา จำปาหวาย โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
14 นางสุภาพร ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
15 นางสาวจิรารัตน์ คงโนนกอก โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
16 นางพัณณิตา สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าร่วมประกวด
17 นางคำพู งอสอน โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชาสรรค์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวฉัตรพร ใยมะเริง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
19 นายนิพนธ์ ยอดสวาท โรงเรียนบ้านหนองอิอู สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
20 นางสาวเชาวเรศ ใจทัด โรงเรียนนาทาม สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
21 นางสาววิลาสินี ฐกรกุลวัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.นครพนม เขต 2