ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณิชาภา พลเดช โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายขันธ์ชัย โชติตันติทรสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
6 นางเกษกนก สีระสูงเนิน โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
7 นางจรรยาภรณ์ อิสสระวงษ์ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางกรรณิการ์ แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาววรรณภา ชำนิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางนิภาภัทร์ ธงยศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
13 นางจิรพา บุญประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
14 นายณัฐพงศ์ฐศร เสาทอง โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 นางทองยุฒ พระไตรยะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นายคณวัฒน์ ทองจริง โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
17 นางสาวสุนิสา บางวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด