ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุจิตรา พาอาจ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัตติยาภรณ์ จักขุจันทร โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิรพัธนนท์ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 นายบุญเกิด เหลามี โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวดวงเดือน ผันผ่อน โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายศุภรัตน์ แสงรูจี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางฐิติวรดา รัตนวรรณ์ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นายวีระศักดิ์ แก่นสาร์ โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวอรอนงค์ สูงชัยภูมิ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวชฎาพร ทองนอก โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
13 นางจิดาภา มิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวอภิรดี ศรนารา โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป.เลย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 นางศิริพร ทองคณทา โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นายสันติสุข ชัยธนสกุล โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นางเพชรมณี ปราวงศ์ โรงเรียนนาคำน้อย 1 สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด