ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดาราพร บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวาสนา แลดี โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรุ่งอรุณ ชวนจิต โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญทอง
5 นายมนัส วิเศษรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
7 นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
9 นางสาวพยอม บอนขุนทด โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางศิริพร เจียมใจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
11 นายวิไลวรรณ ไชยพร โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน