ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร โรงเรียนบ้านดงเมือง สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจันทนา ฝาไธสง โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุพรรณี ทองคำ โรงเรียนบ้านตีกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทะพร คำหนาหนัก โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางสาวอุไรวรรณ วงศรีเฮ้า โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน