ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธัญพร วาเสนัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรุ่งนภา ไร่กระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นายลิขิต กาลีพล โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางณัฐกานต์ บุญสาลี โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสุบิน ชื่นชาย โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
9 นางสาวดาริณี เล็กดี โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
10 นางวิไลวรรณ ศรีธรรม โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
11 นางสาวชญาดา เอกอาษา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
12 นางสาวจตุพร ทันจิตร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
13 นางอรินดา บรรณวงษา โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
14 นางสาวภคพร ชาดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน