ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 137
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเยาวเรศ ปริวันตา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุภาพร พลพุทธา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
5 นางสาวเกษร โสมณวัตร โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางมิรันตี เหล่าเกิด โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
8 นายรวี ดารา โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวประวีณา ด้นกันเดช โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
10 นางสาวดาริณ ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
11 นายสังคม เทียบผา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน
12 นายสุรชัย จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
13 นางกมลรส สุริโย โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
14 นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นางวีระยา คำมณีจันทร์ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
17 นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประกวด
18 นายชิติสรรค์ ไชยคุณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด