ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอิ่มทอง ปัญญา โรงเรียนคำม่วง สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
5 นายปรเมษฐ์ ผลนา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
6 นายอุดร นามษร โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
7 นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวมัลลิกา สีดาเดช โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เข้าร่วมประกวด
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี พิมคีรี โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
10 นางสุนทรีย์ ก่อกุศล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด