ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิทยา นิยมพันธ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุวิทย์ อาจวิชัย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายกุหลาบ แสนจันทร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นางสาวอุษณี แสงสุข โรงเรียน สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
6 นางสาวแก้วมณี ปัทมะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
7 นายชัยยศ ชยานนท์ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายชลธิศ คงฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน